Kada ku bata cikin zafin ku, ku sani cewa wata rana ciwon ku zai zama maganin ku.

Rumi